Top
نوروز دهم ریاضی (جلد دوم) قلم چی

نوروز دهم ریاضی (جلد دوم) قلم چی

در ایـام نـوروز بـرای هـر روز بـرای شـما یـک آزمـون 110 سـوالی درنظـر گرفتـه شـده اسـت شـما مـی توانیـد روش خـود را در استفاده از هر آزمون تعیین کنید، چند پیشنهاد برای انتخاب روش به شرح زیر می آید.

الف- در روز اول آزمـون را بـه طـور کامـل پاسـخ دهیـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـریحی بـه تحلیـل آن بپردازیـد، سـپس در روز دوم بـه تکمیل یادگیریهای ناقص و مرور مباحثی بپردازید که روز پیش در پاسخ به پرسش های آن تسلط کافی نداشته اید
ب- در روز اول پرســش هــای درس هــای عمــومی را پاســخ داده و آنرا تحلیــل کنیــد و روز دوم را بــه درس هــای اختصاصــی بپردازید.
ج-کتاب را به صورت مبحثی کار کنیـد، بـه عبـارتی دیگـر بـر اسـاس کارنامـه ی مبحثـی خـود تصـمیم بگیریـد کـه ابتـدا بـه پرسـش هـای کدام مبحث پاسخ می دهید.


قیمت: 15000 تومان
قیمت برای شما: 11700 تومان

در ایـام نـوروز بـرای هـر روز بـرای شـما یـک آزمـون 110 سـوالی درنظـر گرفتـه شـده اسـت شـما مـی توانیـد روش خـود را در استفاده از هر آزمون تعیین کنید، چند پیشنهاد برای انتخاب روش به شرح زیر می آید.

الف- در روز اول آزمـون را بـه طـور کامـل پاسـخ دهیـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـریحی بـه تحلیـل آن بپردازیـد، سـپس در روز دوم بـه تکمیل یادگیریهای ناقص و مرور مباحثی بپردازید که روز پیش در پاسخ به پرسش های آن تسلط کافی نداشته اید
ب- در روز اول پرســش هــای درس هــای عمــومی را پاســخ داده و آنرا تحلیــل کنیــد و روز دوم را بــه درس هــای اختصاصــی بپردازید.
ج-کتاب را به صورت مبحثی کار کنیـد، بـه عبـارتی دیگـر بـر اسـاس کارنامـه ی مبحثـی خـود تصـمیم بگیریـد کـه ابتـدا بـه پرسـش هـای کدام مبحث پاسخ می دهید.

کتاب

  • نویسنده هیأت مولفان
  • موضوع جمع بندی
  • رشته ریاضی فیزیک
  • سال چاپ 1398
  • سری نوروز
  • شابک 9786000020316

نظرات کاربران

نظر بدهید

logo-samandehi